تصنیف:در فراق

بسم از هوا گرفتن که پری نماند وبالی

به کجا روم زدستت که نمی دهی مجالی

نه ره گريز دارم نه طریق آشنايی

چه غم اوفتاده ای را که تواند احتیالی

چه خوش است در فراقی همه عمر صبر کردن

بامید آنکه روزی به کف اوفتد وصالی

به تو حاصلی ندارد غم روزگار گفتن

که شبی نخفته باشی به درازنای سالی

غم حال دردمندان نه عجب گرت نباشد

که چنین نرفته باشد همه عمر بر تو حالی

سخنی بگوی با من که چنان اسیر عشقم

که به خویشتن ندارم به وجودت اشتغالی

همه عمر در فراقت بگذشت وسهل باشد

اگر احتمال دارد به قیامت اتصالی

سعدی

 

تصنیف:ساقیا

من از کجا پند از کجا باده بگردان ساقیا

آن جام جان افزای را بر ریز بر جان ساقیا

بر دست من نه جام جان ای دستگیر عاشقان

دور از لب بیگانگان پیش آر پنهان ساقیا

ای جان جان ای جان جان ما نامدیم از بهر نان

برجه گدا رویی مکن در بزم سلطان ساقیا

اول بگیر آن جام مه بر کف آن پیر نه

چون مست گردد پیر ده رو سوی مستان ساقیا

برخیز ای ساقی بیا ای دشمن شرم وحیا

تا بخت ما خندان شود آی خندان ساقیا

مولانا

 

تصنیف:باده عشق

شکست عهد مودت نگار دلبندم

برید مهر ووفا یار سست پیوندم

تطاولی که تو کردی بدوستی با من

من آن به دشمن خونخوار خویش نپسندم

اگر چه مهری بریدی وعهد بشکستی

هنوز بر سر پیمان وعهد وسوگندم

بیار ساقی سرمست جام باده عشق

بده بر غم مناصح که میدهند پندم

بیا بیا صنما کز سر پریشانی

نماند جز سر لف تو هیچ پا بندم

بخنده گفت که سعدی ازین سخن بگریز

کجا روم که بزندان عشق در بندم

سعدی

 

+ نوشته شده توسط ..::محسن::.. در یکشنبه ۱۳۸۶/۰۵/۱۴ و ساعت 13:26 |